Whistleblowing

BNP Paribas Cardif se zavázal striktně dodržovat platné zákony a předpisy a prosazovat pravidla stanovená Etickým kodexem Skupiny BNP Paribas.

WHISTLEBLOWING - Oznámení o možném protiprávním jednání

📑 V BNP Paribas Cardif (a celé Skupině BNP Paribas) jsme vždy zdůrazňovali význam etiky a zákonnosti, proto náš závazek dodržovat veškeré platné právní předpisy a etické normy bereme velmi vážně a chceme, aby naše společnost zůstala místem, kde se práce vykonává v souladu s těmito principy.

For English press here.

Tzv. Whistleblowing (oznámení možného protiprávního jednání) vám umožňuje nahlásit informace o trestném činu, přestupku, porušení nebo pokusu zatajit porušení platných a závazných právních předpisů (zákonů, nařízení atp.) nebo porušení Etického kodexu BNP Paribas. Oznamování možného protiprávního jednání se v České republice řídí následujícími právními předpisy:

 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), v platném znění – pro oznamování porušení povinností stanovených AML zákonem.
 • Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Pokud jste klientem BNP Paribas Cardif a chcete s námi sdílet nespokojenost nebo nahlásit stížnost, obraťte se prosím na kontakty uvedené zde: https://cardif.cz/kontakty/podnety-a-stiznosti.

Nacházíte se na správné stránce, pokud:

 • jste pro nás (třeba i zprostředkovaně) vykonávali nebo stále vykonáváte práci, případně jinou obdobnou činnost, např. jako zaměstnanci, agenturní zaměstnanci nebo pracovníci na DPČ/DPP;
 • jste se u nás ucházeli o zaměstnání nebo obdobnou činnost;
 • stále jste nebo jste v minulosti byli osobami samostatně výdělečně činnými pro naši společnost;
 • jste akcionáři naší společnosti nebo některých jejích subjektů;
 • jste členy představenstva, dozorčí rady, jednateli nebo osobami ve funkci členů obdobných orgánů společnosti;
 • jste u nás na odborné praxi, stáži nebo dobrovolníkem;
 • jste dodavateli či kontraktory v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek či služeb apod.;
 • jste s námi byli nebo pořád jste v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

V jakém případě můžete podat oznámení?

 • Domníváte-li se, že došlo ze strany BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. k porušení povinností definovaných AML zákonem. V těchto případech se oznámení podává v souladu s AML zákonem.
 • Pokud se domníváte, že u nás došlo k protiprávnímu jednání, které má znaky trestného činu; přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušení zákona o ochraně oznamovatelů; nebo porušení jiného právního předpisu nebo předpisu Evropské unie v zákonem stanovených oblastech. V takových případech se oznámení podává dle zákona o ochraně oznamovatelů.
 • V případě, že u nás došlo nebo dochází k porušení Etického kodexu BNP Paribas.

Můžete se spolehnout, že nahlášené informace zpracovávají nezávislí odborníci (tzv. příslušné osoby, označované také jako whistleblowing referenti) důvěrně a v souladu s platnými předpisy. Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření. Zneužití systému oznamování však může vystavit oznamovatele zákonným sankcím.

👁 Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://cardif.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Jak jste chráněni?

Ochrana proti odvetným opatřením vám a dalším osobám náleží:

 • Podáte-li oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů anonymně, ochrana vám a dalším osobám dle zákona náleží až od okamžiku, kdy vyjde najevo vaše (a/nebo dalších osob dle zákona) totožnost tomu, kdo vás a/nebo dané osoby může vystavit odvetnému opatření.
 • Podáte-li oznámení dle AML zákona, ochrana vám náleží i v případě anonymního oznámení.
 • Podáte-li oznámení týkající se porušení Etického kodexu BNP Paribas a nejedná-li se o oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, ochrana vám náleží v souladu s interními předpisy, nikoliv však dle zákona o ochraně oznamovatelů.

V případě, že podáte oznámení, aniž byste měli oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (jedná se tedy o vědomě nepravdivé oznámení), dopouštíte se tím přestupku a ochrana vám nenáleží

Jakým způsobem můžete podat oznámení?

Využijte prosím kontakty (tzv. vnitřní oznamovací systém) uvedené níže na této stránce

V případě, že byste chtěli podat oznámení externě, tedy jiným způsobem než s využitím kontaktů v rámci společnosti BNP Paribas Cardif, můžete oznámení o možném protiprávním jednání zaslat také na:

 • Finanční analytický úřad (https://fau.gov.cz/kontakty) v případě, že se jedná o oznámení porušení povinností podle AML zákona. V těchto případech nelze oznámení podat Ministerstvu spravedlnosti. Zároveň se zakazuje uveřejnit informace tvořící obsah oznámení, pokud se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti dle AML zákona.
 • Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/), jedná-li se o oznámení v působnosti zákona o ochraně oznamovatelů.

Můžete zůstat v anonymitě?

 • Oznámení týkající se porušení povinností stanovených AML zákonem: Ano, vaše oznámení může být anonymní. I v takovém případě budete chráněni proti případným odvetným opatření
 • Oznámení o možném protiprávním jednání podaném dle zákona o ochraně oznamovatelů: Zákon o ochraně oznamovatelů definuje, že oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatelů. V případě, že podáte oznámení anonymně, budeme se jím zabývat v souladu s interními procesy, ale nejsme povinni jej vyřizovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem o ochraně oznamovatelů. Ochrana vám v takovém případě náleží až od okamžiku, kdy vyjde najevo vaše (a/nebo dalších osob dle zákona) totožnost tomu, kdo vás a/nebo dané osoby může vystavit odvetnému opatření.

Dostanete zpětnou vazbu k Vašemu oznámení?

Po obdržení vašeho oznámení vám bude zasláno potvrzení o přijetí (ledaže byste si to vysloveně nepřáli nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení vaší totožnosti jiné osobě). Za předpokladu, že nám poskytnete na sebe kontakt, budete informováni o průběhu zpracování vašeho oznámení a o výsledku šetření (ledaže byste si to vysloveně nepřáli nebo je zřejmé, že informováním o průběhu a výsledku šetření by došlo k prozrazení vaší totožnosti jiné osobě).

Bude vám zaručena důvěrnost?

Ano, přístup k oznámením má pouze příslušná osoba – tedy osoba pověřená přijímáním a vyřizováním oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Příslušné osoby jsou školeny v tom, jak citlivě a důvěrně pracovat s oznámeními.

Vnitřní oznamovací systém

Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:

 • e-mail: czwhistleblowing@cardif.com
 • telefonní linka (nahrávaný záznamník): 234 240 560
 • případně osobně na vyžádání

Příslušné osoby – Lucie Janáčková, Jan Zídek, Tatiana Shavkunová, Kateřina Krist