Přejít k obsahu

Ochrana osobncíh údajů

Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace nahrazuje dosavadní ustanovení všeobecných pojistných podmínek nebo rámcových pojistných smluv, která obsahují informace pro klienty týkající se zpracování jejich osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účinnost k 1.11.2021

Jedná se o aktuální verzi Informace o zpracování osobních údajů, která nahrazují předchozí verzi.

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro skupinu BNP Paribas[1] velmi důležitým tématem, a proto přijala obecné zásady ve své Listině ochrany osobních údajů, která je k dispozici na https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

 

Tato Informace o zpracování osobních údajů vám poskytuje (jak je dále definováno v části 2) přehledné a podrobné informace týkající se ochrany vašich osobních údajů společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (dále jen „my“).

                                                                                                                                                                             

Jako správce jsme zodpovědní za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s našimi činnostmi. Účelem této Informace o zpracování osobních údajů je informovat vás o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, o důvodech, proč takové údaje používáme a sdílíme, jak dlouho je uchováváme, jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit.

 

1. Další informace Vám mohou být případně poskytnuty v souvislosti s konkrétním pojistným produktem. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS POUŽÍVÁME?

 

Shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, tedy jakékoli informace, které vás identifikují nebo umožňují identifikovat, a to v rozsahu nezbytném pro naši činnost a k dosažení vysokého standardu našich produktů a služeb.

 

S ohledem na typ produktu nebo služby, kterou vám poskytujeme, můžeme zpracovávat různé typy osobních údajů, a to zejména:

 • identifikační údaje (např. celé jméno, všechna jména a příjmení, titul, informace z občanského průkazu nebo cestovního pasu, včetně čísla a platnosti občanského průkazu, státní příslušnosti, místa a státu narození, pohlaví, fotografie, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu, statusa politicky exponované osoby, v případě podnikatele také IČO, jméno a sídlo);
 • kontaktní údaje soukromé nebo profesní (např. poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • rodinná situace a rodinný život (např. rodinný stav, identifikační údaje o manželovi/manželce a dětech);
 • ekonomické, finanční a daňové informace (např. DIČ, IČO, daňový stav, příjmy a jiné výnosy, hodnota vašeho majetku), informace o bankovním účtu nebo produktu, ke kterému se pojištění vztahuje, informace týkající se platby pojistného;
 • informace o zaměstnání (např. zaměstnání, jméno zaměstnavatele, plat, druh výdělečné činnosti (zaměstnání, podnikání, členství v orgánu společnosti atd.), místo výdělečné činnosti, předmět činnosti);
 • informace týkající se vašeho pojištění (např. identifikační číslo klienta, číslo smlouvy, způsob platby, doba trvání pojištění, částka a sleva, IMEI, identifikační číslo pojištěného zboží, číslo smlouvy, ke které se pojištění vztahuje);
 • informace potřebné k posouzení rizik a kontrole požadavků a potřeb (např. geografická poloha, charakteristiky obydlí, informace o pojistitelném zboží, použití pojištěného zboží pro pracovní účely), výše úvěru, informace o pojištěné nemovitosti, informace poskytnuté zprostředkovateli nebo distributorovi pojištění, zdravotní stav zájemce o pojištění;
 • informace týkající se pojistných událostí (např. historie pojistných událostí, včetně vyplacených náhrad a znaleckých posudků, informace o poškozených, informace o jiných pojištěných);
 • údaje týkající se vašich návyků a preferencí (údaje, které se týkají vašeho životního stylu a používání vašeho pojištěného zboží v souvislosti s našimi pojistnými smlouvami).

V souvislosti s naší činností dále zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • údaje o vašich kontaktech s námi – přes naše internetové stránky, aplikací, stránky na sociálních médií (údaje o připojení a sledování, připojení k online službám, IP adresa), i na osobních schůzkách, v telefonických hovorech, přes chat, e-mailu;
 • údaje z kamerových systémů (včetně CCTV) a geolokační údaje (např. zobrazení míst výběrů nebo plateb z bezpečnostních důvodů nebo k identifikaci umístění nejbližší pobočky nebo dodavatelů služeb pro vás);
 • zvukové nahrávky – např. nahrávky telefonních hovorů s námi;
 • údaje nezbytné pro činnosti zaměřené proti pojistným podvodům, praní peněz nebo financování terorismu, prosazování mezinárodních sankcí a embarg, jako jsou identifikační údaje, údaje k určení, zda je osoba politicky exponována, údaje o původu a další záznamy – např. nahrávky telefonních hovorů s námi;
 • informace o vaší účasti v soutěži o ceny, loteriích a propagačních kampaních;
 • přihlašovací údaje používané k připojení k webovým stránkám a aplikacím společnosti BNP Paribas.

 

S ohledem na typ pojistného produktu, který Vám poskytujeme,, můžeme zpracovávat následující zvláštní kategorie údajů (tzv. citlivé údaje), pokud je to nezbytné nebo to vyžaduje zákon:

 • zdravotní údaje: údaje o vašem fyzickém a duševním zdraví, včetně údajů o poskytování zdravotních služeb, které indikují váš zdravotní stav.

 

Pokud to vyžaduje zákon, uchováváme také kopii průkazu totožnosti (např. pro splnění povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz).

 

Soubory cookie – když navštívíte naši webovou stránku, může tato webová stránka získávat a ukládat informace ve vašem prohlížeči týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte, ale ne o vás jako jednotlivci. Více informací o správě souborů cookie je k dispozici na našich webových stránkách Cookies (cardif.cz).

 

2. KOHO SE TOTO OZNÁMENÍ TÝKÁ A OD KOHO SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží k informování všech subjektů zpracování osobních údajů.

Shromažďujeme a zpracováváme údaje o osobách, které jsou s námi v přímém vztahu, zejména:

 • Pojištěný
 • zájemce o pojištění
 • Oprávněná osoba
 • Oznamovatel pojistné události
 • Poškozená osoba
 • Ošetřovaná osoba v rámci pojištění péče o člena rodiny
 • Uživatel aplikace
 • Uživatel služby, účastník průzkumu nebo účastník soutěže

 

Shromažďujeme a zpracováváme také osobní údaje jiných osob, které s námi nemají přímý vztah, jako jsou:

 • Nástupci a držitelé práv;
 • právní zástupci (plná moc);
 • Příjemci vašich platebních transakcí;
 • Oprávněné osoby ;
 • Koneční skuteční majitelé;
 • Dlužníci (např. v případě úpadku);
 • Akcionáři společnosti;
 • Zaměstnanci našich obchodních partnerů nebo poskytovatelů služeb.

 

Shromažďujeme osobní údaje buď přímo od vás, nebo od jiných osob – např. pokud nám je poskytne náš obchodní partner, váš zaměstnavatel nebo váš rodinný příslušník, poškozená osoba, poskytovatel základního pojistného produktu, servisní místo atd.

 

Když nám poskytnete osobní údaje třetích stran, jako jsou výše uvedené příklady, nezapomeňte informovat jednotlivce, kteří údaje poskytují, že zpracováváme jejich osobní údaje, a nasměrovat je na toto Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Za účelem ověření nebo obohacení naší databáze můžeme také získávat osobní údaje od těchto subjektů:

 • další subjekty BNP Paribas za účelem plnění zákonných povinností (mezinárodní sankce, boj proti praní peněz a financování terorismu, odhalování podvodů nebo pro účely auditů skupiny nebo externích auditů a kontrol;
 • naši zákazníci (firemní nebo fyzické osoby);
 • naši obchodní partneři;
 • třetí strany, jako jsou úvěrové referenční agentury a agentury pro předcházení podvodům nebo zprostředkovatelé údajů, kteří odpovídají za zajištění toho, že shromažďují příslušné informace zákonným způsobem;
 • publikace/databáze zpřístupněné úředními orgány nebo třetími stranami (např. veřejné rejstříky) nebo veřejně dostupné údaje (včetně údajů z tisku);
 • veřejné informace, jako jsou informace z tisku;
 • veřejně dostupné databáze spravované třetími osobami.

 

3. PROČ A NA JAKÉM ZÁKLADĚ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

V této části popisujeme, jak a proč používáme vaše osobní údaje, a upozorňujeme vás na některá zpracování údajů, u nichž se domníváme, že pro vás mohou mít větší dopad, a v některých případech mohou vyžadovat váš souhlas. 

 

 1. Na základě vašeho souhlasu podle občanského zákoníku a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

 

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme údaje o vašem zdravotním stavu, a to pouze u těch pojistných produktů, které kryjí pojistné nebezpečí spojené s vaším zdravotním stavem. Nejedná se však o souhlas ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale o souhlas podle občanského zákoníku, což znamená, že po sjednání pojištění je neodvolatelný. Jakmile je pojištění sjednáno, zpracováváme údaje o vašem zdravotním stavu pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků vyplývajících ze sjednaného pojištění.

Vaše údaje proto potřebujeme pro:

 • Posouzení pojistného rizika, tj. posouzení možnosti určení přijatelnosti do pojištění a případně sjednání pojištění;
 • Správu a ukončení pojištění, tj. abychom mohli aktualizovat údaje o vašemzdravotním stavu i po sjednání pojištění případně vás z důvodu zvýšení pojistného rizika nebo z důvodu uvedení nepravdivých informací ze seznamu pojištěných vypustit;
 • šetření škodní události, tj. abychom mohli posoudit informace a zdravotní dokumentaci, kterou nám poskytnete; zpracování zdravotních údajů je nezbytné pro uplatnění vašeho nároku na  pojistné plnění;
 • Zajištění, tj. abychom mohli údaje o vašem zdravotním stavu předat zajistiteli, tj. společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění. Vaše osobní údaje však budou předány zajistiteli pouze v nezbytně nutných případech, jak budou vyžadovat okolnosti zajištění.

Kromě vámi poskytnutých údajů o zdravotním stavu zpracováváme také údaje získané ze zpráv a zdravotnické dokumentace, kterou jsme si vyžádali my nebo osoba provozující zdravotnické zařízení, kterou jsme za tímto účelem pověřili, od vašeho lékaře a v případě potřeby z lékařské prohlídky nebo vyšetření provedeného zdravotnickým zařízením.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláštní souhlas podle občanského zákoníku, a nikoli podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, lze jej odvolat pouze do okamžiku sjednání pojištění. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu až do okamžiku odvolání.

Souhlas můžete odvolat následujícími způsoby:

 • Telefonicky prostřednictvím naší klientské horké linky: 234 240 234;
 • E-mailem na: souhlasy@cardif.cz;
 • Dopisem na adresu: Zákaznický servis, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s, Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8.

 

 1. K plnění našich různých právních povinností

 

Vaše osobní údaje používáme k plnění povinností :

 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 • Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí;
 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví;
 • Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění;
 • protikorupční právní předpisy;
 • skupinové pojistné smlouvy;
 • žádosti příslušných orgánů veřejné moci nebo soudů.

 

Vaše osobní údaje používáme k plnění povinností:

 • sledovat transakce za účelem identifikace těch, které se odchylují od běžného postupu/schémat;
 • řešit podvody, předcházet jim a odhalovat je;
 • sledovat a vykazovat rizika (finanční, úvěrová, právní, rizika dodržování předpisů nebo dobré pověsti, rizika selhání atd.), která by nám a/nebo skupině BNP Paribas mohla vzniknout;
 • zaznamenávat komunikaci a právní jednání učiněné prostřednictvím telefonních hovorů, chatů, e-mailů atd. bez ohledu na jiná použití popsaná dále;
 • předcházet praní špinavých peněz a financování terorismu a tyto odhalovat a dodržovat předpisy týkající se sankcí a embarg prostřednictvím našeho procesu Know Your Customer (KYC) (abychom vás mohli identifikovat, ověřit vaši totožnost, prověřit vaše údaje na základě sankčních seznamů a určit váš profil);
 • odhalovat a spravovat podezřelé příkazy a transakce;
 • provést posouzení vhodnosti nebo přiměřenosti navrhovaných pojistných produktů v souladu s předpisy o distribuci pojištění;
 • přispívat k boji proti daňovým podvodům a plnit daňové kontrolní a oznamovací povinnosti;
 • zaznamenávat transakce pro účetní účely;
 • předcházet rizikům souvisejícím se sociální odpovědností podniků a udržitelným rozvojem, odhalovat je a hlásit je;
 • odhalovat úplatkářství a předcházet mu;
 • vyměňovat si informace a hlásit různé operace, transakce nebo příkazy nebo poskytnout informacena oficiální žádost oprávněných státních nebo veřejných místních nebo zahraničních finančních, daňových, správních, trestních nebo soudních orgánů, rozhodců nebo zprostředkovatelů, orgánů činných v trestním řízení.

     

 1. K uzavření a plnění smlouvynebo na základě vaší žádosti k provádění kroků před uzavřením smlouvy

 

V případě individuálního pojištění používáme vaše osobní údaje k uzavírání a plnění našich smluv a ke správě našeho vztahu s vámi, včetně následujících činností:

 • definovat vaše pojistné riziko a určit příslušné ceny;
 • vyhodnotit, zda vám můžeme nabídnout produkt nebo službu a za jakých podmínek (včetně ceny);
 • pomáhat vám zejména odpovídáním na vaše požadavky;
 • poskytovat vám nebo našim firemním klientům produkty nebo služby;
 • spravovat nesplacené pohledávky (identifikace a vyloučení zákazníků s nesplacenými pohledávkami).

 

 1. K plnění našeho oprávněného zájmu

 

Zpracování osobních údajů osob, které nejsou smluvní stranou pojistné smlouvy – pokud jste pojištěni v rámci skupinového pojištění nebo jste oprávněnou osobou nebo příjemcem pojistného plnění, poškozenou osobou nebo oznamovatelem pojistných událostí, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli spravovat vaše pojištění, včetně vzniku a ukončení, uchovávat pojistné nároky, poskytovat pojištění a další pojistná plnění. Údaje zpracováváme také za účelem plnění našich zákonných povinností a závazků vyplývajících ze smlouvy a našeho vztahu s vámi.

 

Naším oprávněným zájmem je:

 • mít platné kontaktní údaje na pojištěného a další účastníky pojištění,
 • mít možnost řádného plnění povinnosti odborné péče, která zahrnuje i povinnost kontrolovat distribuci pojištění,
 • mít účinné prostředky k zajištění vysokého standardu a kvality služeb a produktů, včetně kvality distribuce, propagace vlastní značky, jakož i zajištění spokojenosti klientů,
 • zajistit vysokou kvalitu a rychlost poskytování služeb, včetně možnosti rychlé a efektivní komunikace s klientem ohledně jeho pojištění a individuálních nároků.

 

Vaše osobní údaje, včetně údajů o vašich transakcích, používáme dále pro tyto účely:

 • Účel řízení rizik:
  • průkaznost zaplacení pojistného a úhrady pojištění, včetně elektronických dokladů;
  • správa, prevence a odhalování podvodů;
  • sledování transakcí za účelem identifikace těch, které se odchylují od běžného postupu;
  • vymáhání pohledávek;
  • uplatňování právních nároků a obhajoba v případě soudních sporů;
 • Rozvoj  statistických modelů za účelem zlepšení řízení rizik nebo za účelem zlepšení stávajících produktů a služeb nebo vytváření nových;  
 • Personalizace naší nabídky vám a nabídky dalších subjektů BNP Paribas s cílem:
  • zlepšit kvalitu našich produktů nebo služeb;
  • inzerovat produkty nebo služby, které odpovídají vaší situaci a profilu;
  • vyvodit vaše preference a potřeby, abychom vám mohli navrhnout personalizovanou komerční nabídku. 

Této personalizace lze dosáhnout pomocí:

 • segmentace našich potenciálních zákazníků a našich klientů;
 • analyzování vašich návyků a preferencí v našich různých komunikačních kanálech (e-maily nebo zprávy, návštěvy našich webových stránek atd.);
 • sdílení vašich údajů s jiným subjektem BNP Paribas, zejména pokud jste – nebo se stanete – klientem tohoto jiného subjektu, zejména za účelem urychlení přijetí;
 • porovnání produktů nebo služeb, které již máte nebo používáte, s jinými údaji, které o vás uchováváme (např. můžeme identifikovat, že máte děti, ale zatím nemáte žádné pojištění na ochranu rodiny);
 • posouzení běžných rysů nebo chování mezi současnými zákazníky a hledání dalších jednotlivců, kteří sdílejí stejné vlastnosti pro účely cílení.

 

 • Výzkum a vývoj (R&D) spočívající ve vytváření statistik a modelů s cílem:
  • optimalizovat a automatizovat naše provozní procesy (např.: vytvoření FAQ chatbota);
  • nabízet produkty a služby, které budou nejlépe vyhovovat vašim potřebám;
  • přizpůsobit distribuci, obsah a ceny produktů a služeb dle vašeho profilu;
  • vytvářet nové nabídky;
  • předcházet potenciálním selháním zabezpečení, zlepšit ověřování zákazníků a správu přístupových práv;
  • zlepšovat správu zabezpečení;
  • zlepšovat řízení rizik a dodržování právních předpisů;
  • zlepšovat řízení, prevenci a odhalování podvodů;
  • posílit boj proti praní peněz a financování terorismu.

 

 • Bezpečnostní důvody a výkonnost IT systémů, včetně:
  • řízení IT, včetně správy infrastruktury (např. sdílené platformy), kontinuity provozu a bezpečnosti (např. ověřování uživatelů internetu);
  • předcházení úrazům a újmě na osobách a na zboží (například ochrana pomocí videa).

 

 • Obecné důvody::
  • informovat vás o našich produktech a službách;
  • provádět finanční operace, jako je prodej dluhového portfolia, sekuritizace, financování nebo refinancování skupiny BNP Paribas;
  • pořádat soutěže a hry, soutěže o ceny, loterie nebo jiné propagační akce;
  • provádět průzkumy spokojenosti a názorů klientů; 
  • zlepšit efektivitu procesů (školit naše zaměstnance nahráváním telefonních hovorů v našich call centrech a zlepšovat náš scénář volání);
  • implementovat provozní automatizaci našich procesů, jako je testování aplikací, automatické vyřizování stížností na plnění atd.

 

V každém případě zůstane zprácování pro naše oprávněné zájmy přiměřené a podle testu vyváženosti ověřujeme, zda jsou chráněny vaše zájmy nebo základní práva. Pokud budete chtít o tomto testu vyváženosti získat více informací, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části 9 „Jak nás kontaktovat“.

 

 

 1. Za účelem respektování vaší volby, pokud jsme vás požádali o souhlas s konkrétním zpracováním

 

Pro určité zpracování osobních údajů vám poskytneme konkrétní informace a vyzveme vás k souhlasu s takovým zpracováním. Upozorňujeme, že kdykoli můžete požádat o zrušení svého souhlasu.

 

Pokud potřebujeme provést další zpracování pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny v části 3, budeme vás o tom informovat a v případě potřeby získáme váš souhlas.

 

 1. Nahrávání telefonních hovorů, ukládání informací z chatů, e-mailové korespondence atd. (bez ohledu na jiná použití popsaná níže)

 

Telefonickou, e-mailovou a jinou komunikaci s vámi zpracováváme a ukládáme z následujících důvodů a pro následující účely:

- splnění zákonné povinnosti (např. vedení záznamů o sjednání, změně nebo ukončení pojištění, řízení distribuční sítě, spolupráce s orgánem veřejné moci),

- v případě individuálního pojištění pro plnění smlouvy,

- v případě skupinového pojištění na ochranu oprávněných zájmů, jak je popsáno výše

- vyšetřování škodní události,

- správa pojištění,

- plnění pojistné smlouvy.

 

 

4. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

 

 1. Sdílení informací v rámci skupiny BNP Paribas

Jsme součástí skupiny BNP Paribas, kterou tvoří různé společnosti úzce spolupracující po celém světě při vytváření a distribuci různých bankovních, finančních a pojišťovacích služeb a produktů.

Osobní údaje sdílíme v rámci skupiny BNP Paribas pro následující potřeby:

 • na základě našich právních povinností:
  • sdílení údajů shromážděných pro boj proti praní peněz a financování terorismu, sankce, embarga a pro KYC;
  • řízení rizik včetně úvěrových a provozních rizik (hodnocení rizika / stanovení bonity klienta / atd.);
 • na základě našeho oprávněného zájmu:
  • prevence podvodů, jejich odhalování a boj proti nim;
  • činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, zejména pro dodržování předpisů a řízení rizik a pro komunikační a marketingové účely;
  • globální a konzistentní přehled našich klientů.

 

 1. Sdělování informací mimo skupinu BNP Paribas

Abychom splnili některé z účelů popsaných v tomto oznámení, můžeme čas od času vaše osobní údaje sdělovat těmto subjektům:

 • oprávněné osoby;
 • poskytovatelé služeb, kteří provádějí služby naším jménem (např. IT služby, logistika, tiskové služby, telekomunikace, vymáhání pohledávek, poradenství a konzultace nebo distribuce a marketing);
 • bankovní a obchodní partneři, jejichž prostřednictvím sjednáváte pojištění;
 • zprostředkovatelé, zajistitelé, finanční instituce, protistrany a další osoby, , abychom vám mohli poskytovat služby a produkty nebo plnit naše smluvní závazky nebo transakce (např. banky, korespondenční banky, úložiště, uschovatelé, vydavatelé cenných papírů, platební instituce, pojišťovny, provozovatelé platebních systémů, vydavatelé platebních karet);
 • poskytovatelé asistenčních služeb,
 • místní nebo zahraniční finanční, daňové, správní, trestní nebo soudní orgány, rozhodci nebo zprostředkovatelé, orgány činné v trestním řízení, státní orgány nebo veřejné orgány, jimž jsme my nebo kterýkoli člen skupiny BNP Paribas povinni sdělovat informace na základě:
  • jejich žádosti;
  • obhajování některé záležitosti, jednání nebo řízení nebo reagování na ně;
  • splnění nařízení nebo pokynů orgánu veřejné moci, které se na nás nebo na kteréhokoli člena skupiny BNP vztahují;
 • někteří regulovaní odborníci, jako jsou právníci, notáři, administrátoři/správci, zdravotničtí pracovníci nebo auditoři, je-li to nutné za konkrétních okolností (soudní spory, audit atd.);
 • orgány sociálního zabezpečení, když zasahují v souvislosti s nároky na náhradu škody nebo když nabízíme doplňkové dávky k sociálním dávkám;
 • zúčastněné strany smlouvy, jako jsou:
  • pojistník, pojiistitel, pojištěný nebo jejich zástupci;
  • Smluvní obchodník a smluvní postupník (subrogee);
  • Lidé zodpovědní za nehodu, oběti, jejich zástupci a svědci.

 

5. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

V případě mezinárodního předávání osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) mimo tento prostor tam, kde Evropská komise uznala zemi, která není zemí EHP, za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany, budou Vaše osobní údaje předány na tomto základě. Tento druh předávání nevyžaduje zvláštní oprávnění..

 

U převodů do zemí mimo EHP, jejichž úroveň ochrany nebyla Evropskou komisí uznána, budeme vycházet buď z odchylky vztahující se ke konkrétní situaci (např. pokud je převod nezbytný k plnění naší smlouvy s vámi, např. provedení mezinárodní platby) nebo některou z následujících záruk k zajištění ochrany vašich osobních údajů:

 • standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí;
 • závazná korporátní pravidla (pro vnitropodnikové transfery).

 

Pokud budete chtít získat kopii těchto ochranných opatření nebo podrobnosti o tom, kde jsou k dispozici, můžete zaslat písemnou žádost, jak je uvedeno v části 9.

 

 

6. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k dodržování platných právních předpisů nebo po jinou dobu s ohledem na naše provozní potřeby, jako je řádné vedení účtu, usnadnění správy vztahů se zákazníky a reagování na právní nároky nebo regulační požadavky. Obecným zákonným požadavkem je uchovávat smluvní údaje po dobu 10 let po skončení pojištění nebo vyřízení nároků, ale tato lhůta může být prodloužena až na 15 let v případě nutnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

 

V souladu s platnými předpisy a podle potřeby máte následující práva:

 • Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje a které kategorie údajů o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl/a v tomto Informačním listu. Pokud si však nejste jist/a, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat také o kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popř. doplnili.
 • Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 • údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • osobní údaje zpracováváme protiprávně,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování), nebo
 • pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na výmaz se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování. Toto je možno požadovat v následujících situacích:
 • popíráte přesnost osobních údajů, než bude ověřeno, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy namísto výmazu takových údajů upřednostňujete pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a),
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování, a to dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo vznést námitku proti zpracování:

Námitku můžete vznést, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány:

 • za účelem ochrany našich oprávněných zájmů,
 • pro účely přímého marketingu, včetně přímého marketingu využívajícího profilování,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

V případě obdržení námitky omezíme zpracování Vašich údajů a provedeme věcné posouzení Vaší námitky za účelem zjištění oprávněných důvodů zpracování. V případě prokázání, že neexistují oprávněné důvody k takovému zpracování, musíme Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat.

 • Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste poskytl/a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, s výjimkou souhlasu uděleného dle občanského zákoníku pro zpracovávání údajů o Vašem zdravotním stavu, došlo-li již ke sjednání pojištění.
 • Právo na přenositelnost: Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, máte právo od nás získat anebo požadovat, abychom předali jinému správci, všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a a které zpracováváme, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost příslušné údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například Váš vlastnoruční podpis). Tímto právem není dotčeno právo na výmaz

 

Pokud chcete uplatnit výše uvedená práva, pošlete prosím dopis nebo e-mail na následující adresu:
 

Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů: Poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Boudníkova 2506/1, Libeň, 1808

Email: czpoverenec@cardif.com

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny BNP Paribas CARDIF:

Poštovní adresa: 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France

Email: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com

 

V souladu s platnými předpisy máte kromě výše uvedených práv také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu; další informace jsou k dispozici na www.uoou.cz.

 

 

8. JAK MŮŽETE DRŽET KROK SE ZMĚNAMI TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Ve světě neustálých technologických změn možná budeme muset toto Oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně aktualizovat.

 

Nejnovější verzi tohoto oznámení si můžete ověřit online a o všech podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím našich dalších obvyklých komunikačních kanálů.

 

9. JAK NÁS KONTAKTOVAT?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání vašich osobních údajů podle tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který váš dotaz zpracuje:

 

 • Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8

Email: czpoverenec@cardif.com

Tel.: 234 240 234

 

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny BNP Paribas CARDIF:

Poštovní adresa: 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France

Email: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Boudníkova 2506/1, Libeň 180 00 Praha 8

Tel: +420 234 240 234

E-mail: czinfo@cardif.com