Přejít k obsahu

ČEZ BEZ STAROSTÍ

Pojištění schopnosti platit zálohy za energie pro zákazníky ČEZ Prodej, a. s.

ČEZ BEZ STAROSTÍ

Pojištění schopnosti platit zálohy za energie pro zákazníky ČEZ Prodej, a. s.

S čím vám pomůžeme na telefonním čísle 234 240 400?

 •  S nahlášením škodní události
 •  S řešením vaší škdoní události
 •  S dotazy týkající se pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ   

Kdy bude nutné se obrátit přímo na ČEZ 840 840 840 ?

 • Když máte dotaz ohledně vyúčtování za pojištění a platby u ČEZ
 • Když budete chtít sjednat nebo ukončit pojištění

Jaká nebezpečí jsou kryta pojištěním ČEZ BEZ STAROSTÍ

Pojištěný je vždy pojištěn pro případ pracovní neschopnosti a následně buď pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu. Tato dvě nebezpečí se automaticky střídají podle aktuálního zaměstnaneckého stavu.

Vždy pojištění pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou 5.000 Kč/měsíc

Poté

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání s pojistnou částkou 5.000 Kč/měsíc

Nebo

Pojištění pro případ hospitalizace z důvodu úrazu s pojistnou částkou 500 Kč/den.

 

Podmínky pro Ztrátu zaměstnání

 • Klient je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru v předcházejících 12 měsících
 • Není ve zkušební době
 • Nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (tj. není ve výpovědní lhůtě), nezrušil se zaměstnavatelem pracovní poměr a ani nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele

Počátek pojištění

 •  00:00 následujícího dne po projevu souhlasu přes telefon/ČEZ ONLINE/po doručení podepsaného souhlasu s pojištěním

Výše pojistného

 • 139 Kč měsíčně
 • pojistné je hrazeno v pravidelných měsíčních zálohách za energie

Více informací o produktu včetně kompletních pojistných podmínek naleznete na stránkách ČEZ.

Nahlášení škdoní události

Kdy pojišťovnu kontaktovat

 • V případě, že vaše pracovní neschopnost či evidence na úřadu práce (ztráta zaměstnání) trvá alespoň 30 kalendářních dní.
 • V případě, že jste hospitalizován v důsledku úrazu, nepřetržitě alespoň 2 dny

Jak nahlásit škodní událost

 • Vyplňte formulář Oznámení škodní události, který naleznete níže. V případě, že nemáte možnost tisku, kontaktujte nás na Zákaznické lince a formulář vám rádi zašleme.
 • Doklady, které potřebujeme k vyřízení škodní události, jsou uvedeny ve formuláři
 • Vyplněné Oznámení škodní události nám zašlete poštou, spolu s ostatními dokumenty na adresu Boudníkova 2506/1, Libeň 180 00 Praha 8

Co můžete následně očekávat od pojišťovny

 • Jakmile obdržíme Oznámení škodní události, zašleme vám  SMS s jejím číslem
 • Pokud od vás budeme ještě něco potřebovat, kontaktujeme vás
 • Na základě posouzení doložených dokladů vám následně zašleme vyjádření k škodní události

Pojistné plnění

Pracovní neschopnost

 • škodní událost je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 30 dní. První pojistné plnění je uhrazeno za měsíc, kdy je pojištěný 30. den v pracovní neschopnosti. V případě, že pracovní neschopnost netrvá celý měsíc, hradí se poměrná část.
 • Pojišťovna hradí maximálně 6 měsíčních splátek

Příklad pojistného plnění při pracovní neschopnosti

Ztráta zaměstnání

 • Škodní událost je nezaměstnanost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 30 dní a začala po uplynutí čekací doby 60 dní*
 • Princip vyplácení v případě, že ztráta zaměstnání netrvá celý měsíc, je stejný jako u pracovní neschopnosti
 • Pojišťovna hradí maximálně 6 měsíčních splátek

Příklad pojistného plnění při ztrátě zaměstnání

*Čekací doba = lhůta, ve které ztráta zaměstnání není považována za škodní událost a pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění. Čekací doba činí 90 dní od počátku pojištění.

Hospitalizace

 • Škodní událost je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě alespoň 2 dny. Plnění je hrazeno za každý den pobytu pojištěného od 3. dne hospitalizace po dobu maximálně 30 po sobě jdoucích dní

Příklady

Pojištěný pan Novák je OSVČ - v tomto případě může uplatnit pracovní neschopnost a hospitalizaci.  Pan Novák nemůže vykonávat činnost zajišťující mu příjem, proto může škodní  událost na pracovní neschopnost uplatnit.

Pojištěná paní Nováková pracuje u zaměstnavatele již 15 let a smlouvu má na dobu neurčitou. V tomto případě může paní Nováková uplatnit škodní událost na pracovní neschopnost a ztrátu zaměstnání - pokud však k rozvázání pracovního poměru došlo ze strany zaměstnavatele např. z organizačních důvodů.

Pojištěný pan Tichý nastoupil do zaměstnání 1.8. Bohužel se nepohodne se zaměstnavatelem a je propuštěn ve zkušební době. V tomto případě může pan Tichý uplatňovat škodní událost na pracovní neschopnost a hospitalizaci.

Pojištěná paní Štastná ukončí pracovní poměr v rámci doby určité. V tomto případě může paní Šťastná uplatňovat škodní událost na pracovní neschopnost a hospitalizaci.

Příklady výluk z pojištění – kdy nevzniká nárok na pojistné plnění

 • škodní událost byla způsobena pojištěným úmyslně;
 • sebevražda pojištěného nebo pokus o ni v době dvou let od data počátku pojištění;
 • pokračování a recidiva (opakování) nemocí, ke kterým došlo před počátkem pojištění;
 • sporty pod vodou nebo při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá a jednostopá vozidla nebo při jejichž provozování dochází ke styku se zvířaty;
 • provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: potápění, speleologie, horolezectví, dálkové plavby, mořský rybolov;
 • všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy;
 • degenerativní onemocnění páteře včetně výhřezu meziobratlové ploténky;
 • astenie, depresivní stavy, psychické poruchy a neurózy, únavový syndrom;
 • pracovní neschopnost v důsledku mateřství, která nastane po dobu, kdy pojištěný pobírá peněžitou pomoc v mateřství;
 • přechod z nemocniční péče do léčby či ošetřování v domácnosti, byla-li nemocniční péče ukončena na vlastní žádost (revers);
 • ztráta zaměstnání pojištěného, která je pojištěnému zaměstnavatelem předběžně oznámena již před datem sjednaným jako počátek pojištění;
 • ztráta zaměstnání, ke které reálně dojde před datem sjednaným jako počátek pojištění;
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde během nebo na konci zkušební doby po nástupu do zaměstnání;
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde pro porušení pracovní kázně dle §52 f), g) Zákoníku práce nebo dle §55 Zákoníku práce;
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného
  • s výjimkou případu,  kdy dojde ke zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy či náhrady mzdy či jakékoliv jejich části dle zákoníku práce v platném znění. Podmínkou je, že zaměstnanci nebyla vyplacena mzda či náhrada mzdy do 15 dní po uplynutí termínu splatnosti. Pojištěný je povinen doložit tuto skutečnost předložením zrušení pracovního poměru s prokázaným doručením zaměstnavateli s výslovným uvedením daného důvodu,
  •  s výjimkou případu, kdy byl pracovní poměr ukončen dohodou po pravomocně prohlášeném konkursu na zaměstnavatele nebo byl zapsán do Obchodního rejstříku jeho vstup do likvidace;
 • ztráta zaměstnání v důsledku předčasného nebo i řádného ukončení pracovního poměru na dobu určitou.

 

Dokumenty ke stažení

 

Nahlásit událost

Stala se vám škodní událost?

Chci nahlásit událost

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Pojistíme vás, vaše blízké, ale i váš osobní majetek a finanční závazky.

Více o nás