ČEZ BEZ STAROSTÍ

Pojištění schopnosti platit zálohy za energie pro zákazníky ČEZ Prodej, a. s.

 

 


S čím vám pomůžeme na telefonním čísle 234 240 400 ?

 • S nahlášením pojistné události
 • S řešením vaší pojistné události
 • S dotazy týkající se pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ   


Kdy bude nutné se obrátit přímo na ČEZ 840 840 840 ?

 • Když máte dotaz ohledně vyúčtování za pojištění a platby u ČEZ
 • Když budete chtít sjednat nebo ukončit pojištění

 Jaká rizika jsou kryta pojištěním ČEZ BEZ STAROSTÍ

 

Pojištěný je vždy pojištěn pro případ pracovní neschopnosti a následně buď pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu. Tato dvě rizika se automaticky střídají podle aktuálního zaměstnaneckého stavu.

 

Vždy pojištění pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou 5.000 Kč/měsíc

 

Poté

 

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání s pojistnou částkou 5.000 Kč/měsíc

 

Nebo

 

Pojištění pro případ hospitalizace z důvodu úrazu s pojistnou částkou 500 Kč/den.


Podmínky pro Ztrátu zaměstnání

 • Klient je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru v předcházejících 12 měsících
 • Není ve zkušební době
 • Nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (tj. není ve výpovědní lhůtě), nezrušil se zaměstnavatelem pracovní poměr a ani nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele

 

Počátek pojištění

 • 00:00 následujícího dne po projevu souhlasu přes telefon/ČEZ ONLINE/po doručení podepsaného souhlasu s pojištěním

 

Výše pojistného

 • 139 Kč měsíčně
 • pojistné je hrazeno v pravidelných měsíčních zálohách za energie


Více informací o produktu včetně kompletních pojistných podmínek naleznete na stránkách ČEZ.

 

Nahlášení pojistné události


Kdy pojišťovnu kontaktovat

 • V případě, že vaše pracovní neschopnost či evidence na úřadu práce (ztráta zaměstnání) trvá alespoň 30 kalendářních dní.
 • V případě, že jste hospitalizován v důsledku úrazu, nepřetržitě alespoň 2 dny


Jak nahlásit pojistnou událost

 • Vyplňte formulář Oznámení pojistné události, který naleznete níže. V případě, že nemáte možnost tisku, kontaktujte nás na Zákaznické lince a formulář vám rádi zašleme.
 •  
  • Doklady, které potřebujeme k vyřízení pojistné události, jsou uvedeny ve formuláři
 • Vyplněné Oznámení nám zašlete poštou, spolu s ostatními dokumenty na adresu Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5


Co můžete následně očekávat od pojišťovny

 • Jakmile obdržíme Oznámení pojistné události, zašleme vám  SMS s jejím číslem
 • Pokud od vás budeme ještě něco potřebovat, kontaktujeme vás
 • Na základě posouzení doložených dokladů vám následně zašleme vyjádření k pojistné události

 

Pojistné plnění

Pracovní neschopnost

 • Pojistná událost je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 30 dní. První pojistné plnění je uhrazeno za měsíc, kdy je pojištěný 30. den v pracovní neschopnosti. V případě, že pracovní neschopnost netrvá celý měsíc, hradí se poměrná část.
 • Pojišťovna hradí maximálně 6 měsíčních splátek

 

Příklad pojistného plnění při pracovní neschopnosti

PN CEZ

 

 

Ztráta zaměstnání

 • Pojistná událost je nezaměstnanost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 30 dní a začala po uplynutí čekací doby 60 dní*
 • Princip vyplácení v případě, že ztráta zaměstnání netrvá celý měsíc, je stejný jako u pracovní neschopnosti
 • Pojišťovna hradí maximálně 6 měsíčních splátek

 

Příklad pojistného plnění při ztrátě zaměstnání

ZZ cez 4

 

 

*Čekací doba = lhůta, ve které ztráta zaměstnání není považována za pojistnou událost a pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění. Čekací doba činí 90 dní od počátku pojištění.

 

Hospitalizace

 • Pojistná událost je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě alespoň 2 dny. Plnění je hrazeno za každý den pobytu pojištěného od 3. dne hospitalizace po dobu maximálně 30 po sobě jdoucích dní

 

Příklady

Pojištěný pan Novák je OSVČ - v tomto případě může uplatnit pracovní neschopnost a hospitalizaci.  Pan Novák nemůže vykonávat činnost zajišťující mu příjem, proto může pojistnou událost na pracovní neschopnost uplatnit.

Pojištěná paní Nováková pracuje u zaměstnavatele již 15 let a smlouvu má na dobu neurčitou. V tomto případě může paní Nováková uplatnit pojistnou událost na pracovní neschopnost a ztrátu zaměstnání - pokud však k rozvázání pracovního poměru došlo ze strany zaměstnavatele např. z organizačních důvodů.

Pojištěný pan Tichý nastoupil do zaměstnání 1.8. Bohužel se nepohodne se zaměstnavatelem a je propuštěn ve zkušební době. V tomto případě může pan Tichý uplatňovat pojistnou událost na pracovní neschopnost a hospitalizaci.

Pojištěná paní Štastná ukončí pracovní poměr v rámci doby určité. V tomto případě může paní Šťastná uplatňovat pojistnou událost na pracovní neschopnost a hospitalizaci.


Příklady výluk z pojištění – kdy nevzniká nárok na pojistné plnění

 • pojistná událost byla způsobena pojištěným úmyslně;
 • sebevražda pojištěného nebo pokus o ni v době dvou let od data počátku pojištění;
 • pokračování a recidiva (opakování) nemocí, ke kterým došlo před počátkem pojištění;
 • sporty pod vodou nebo při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá a jednostopá vozidla nebo při jejichž provozování dochází ke styku se zvířaty;
 • provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: potápění, speleologie, horolezectví, dálkové plavby, mořský rybolov;
 • všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy;
 • degenerativní onemocnění páteře včetně výhřezu meziobratlové ploténky; 
 • astenie, depresivní stavy, psychické poruchy a neurózy, únavový syndrom;
 • pracovní neschopnost v důsledku mateřství, která nastane po dobu, kdy pojištěný pobírá peněžitou pomoc v mateřství;
 • přechod z nemocniční péče do léčby či ošetřování v domácnosti, byla-li nemocniční péče ukončena na vlastní žádost (revers);
 • ztráta zaměstnání pojištěného, která je pojištěnému zaměstnavatelem předběžně oznámena již před datem sjednaným jako počátek pojištění;
 • ztráta zaměstnání, ke které reálně dojde před datem sjednaným jako počátek pojištění;
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde během nebo na konci zkušební doby po nástupu do zaměstnání;
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde pro porušení pracovní kázně dle §52 f), g) Zákoníku práce nebo dle §55 Zákoníku práce;
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného
  • s výjimkou případu,  kdy dojde ke zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy či náhrady mzdy či jakékoliv jejich části dle zákoníku práce v platném znění. Podmínkou je, že zaměstnanci nebyla vyplacena mzda či náhrada mzdy do 15 dní po uplynutí termínu splatnosti. Pojištěný je povinen doložit tuto skutečnost předložením zrušení pracovního poměru s prokázaným doručením zaměstnavateli s výslovným uvedením daného důvodu,
  • s výjimkou případu, kdy byl pracovní poměr ukončen dohodou po pravomocně prohlášeném konkursu na zaměstnavatele nebo byl zapsán do Obchodního rejstříku jeho vstup do likvidace;
 • ztráta zaměstnání v důsledku předčasného nebo i řádného ukončení pracovního poměru na dobu určitou.


Dokumenty ke stažení